Xogade Xogade Xunta de Galicia Xogade

Ficha Deporte Escolar

A ficha do Deporte Escolar ou "Carné de deportista", é facilitada de forma automática polo programa unha vez formalizada a inscrición para poder ser impresa.    

Os datos que deberán figurar nesta ficha son os seguintes:

- Data de inscrición (aparecerá automáticamente)

-Identificador de Xogade (necesario para xestionar os partes de accidente)

- Nome e apelidos

- Data de nacemento

- Entidad a que pertence o deportista

- Equipo

- Modalidade deportiva

- Categoría e subcategoría

- Se está ou non federado

Estes datos poden ser modificados, en caso de que sexa necesario realizar unha actualización no estado do deportista. De darse o caso, o carnet deberá imprimirse de novo.  

Esta documentación  será de carácter opcional nas fases previas pero obrigatorio a partir das fases provinciais e autonómicas. Dito carné poderá ser substituido pola licenza en vigor no caso no que o deportista a posúa para esa modalidade deportiva. Nas modalidades deportivas de fútbol sala, baloncesto, balonmán, voleibol e ximnasia o carné será obrigatorio dende a primeira fase ou xornada.

Xunta de Galicia

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Secretaría Xeral para o Deporte
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar 15781 Santiago de Compostela TLF. 881 996 363 deporte.escolar@xunta.gal

Galicia